1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.
 2. Hi Guest, welcome to the TES Community!

  Connect with like-minded education professionals and have your say on the issues that matter to you.

  Don't forget to look at the how to guide.

  Dismiss Notice

Newid o Gynradd i Uwchradd (i ddysgu'r Gymraeg)

Discussion in 'Cymru - education news' started by manics1, Mar 25, 2012.

 1. Shwmae bawb,
  Gwnes i'r TAR y llynedd, yn ysgolion Cynradd. Dw i wedi gwneud dau dymor NQT, gobeithio bydda i'n gorffen y NQT eleni. Ond, hoffwn i ddysgu'r Gymraeg fel ail iaith yn ysgol uwchradd.
  Dechreuais i ddysgu'r iaith ym mis Medi 2009, dw i wedi gwneud WlPan (Mynediad a Sylfaen) Canolradd, Uwch a dw i'n gwneud Sabothol yn y Gymraeg gyda'r Cynulliad ar hyn o bryd.
  Allwn i newid o Gynradd i Uwchradd? Diolch am eich helpu.


   
 2. Heia,
  Wel, gan dy fod wedi hyfforddi'n athro cynradd, bydd angen hyfforddi'n athro uwchradd hefyd, dwi'n credu. Dwi wedi clywed bod athrawon uwchradd yn gallu gwneud rhyw gwrs arall i'w "troi" yn athrawon cynradd, ond dyw athrawon cynradd ddim yn gallu'i wneud y ffordd arall rownd.
  Dwi ddim yn si?r am dy sefyllfa, neu ruglder yn y Gymraeg, ond gan dy am addysgu pwnc arbennig iawn, sef y Gymraeg, mae'n rhaid meddu'r ar y sgiliau, hyfforddiant, gwybodaeth bynciol ayyb, ac dwi ddim yn si?r bod hyfforddi cynradd yn dy gyfarparu â'r fath anghenion.
  Y cyngor gorau y gallaf ei roi iti ydy siarad â'th fentor ysgol, neu gysylltu â darparwr rhyw gwrs TAR Cymraeg; cwblheais fy nghwrs TAR Cymraeg (ail iaith yn bennaf) y llynedd yn UWIC - roedd y cwrs yn dda iawn :)
  Gobeithio fod hwn o gymorth iti. Croeso iti fy negesu os wyt ti am drafod/holi unrhyw beth.
   
 3. Have to disagree. I know of primary teachers in secondary schools. I would imagine it would be for the governing body and headteacher to decide if you are suitable. Also have to disagree that the primary teaching doesn't prepare you to teach a specialism like Welsh. Frankly, I think you learn very little at University, and most on the job, so whatever you trained in, the learning is yer to come.
  Pob lwc!
   
 4. Ni ddywedais fod yn RHAID ail-hyfforddi, ond dyma'r hyn rwy wedi'i chlywed. Efallai mai dim ond clebran ydy hi... Mae'r penderfyniad, wrth gwrs, yn gorwedd â'r llywodraethwyr a'r pennaeth ysgol, ond dwi ddim yn credu y bydd llawer ohonynt yn fodlon cyflogi rhywun sydd ddim yn meddu ar y sgiliau angenrheidiol - beth mae'r rhain, wn i ddim - i lawr i'r disgrifiad swydd fydd e ayyb. Ac eto, ni ddywedais NAD yw'r TAR cynradd yn eich darparu â'r sgiliau ayyb, ond dyma fy marn i. Efallai dwi'n hollol anghywir.

  Byddwn i'n dweud cer amdani! Nhw fydd yn dweud 'ie' neu 'nage,' felly gad y penderfyniad gyda nhw :D
   
 5. Gelli:) O be' dw i'n ei ddeall, unwaith i ti orffen y flwyddyn NQT byddi di'n gymwys i ddysgu mewn unrhyw ysgol, mewn unrhyw bwnc hyd at y cymwysterau sydd gennyt ti dy hun. Hynny yw, os oes gen ti TGAU yn y Gymraeg, gelli ddysgu Cymraeg i CA3. Os oes gen ti Level A yn y Gymraeg gelli ddysgu TGAU, ac os oes gen ti radd yn y Gymraeg gelli ddysgu Lefel A.
  Perswadio'r ysgol i dy gyflogi di yw'r cam fwya, ond dwi'n siwr bydde gen ti siawns go dda os wyt ti'n dal ati i wirfoddoli gyda dysgwyr yn dy amser sbar, a dangod cynnydd a brwdfrydedd yn y sabathol (gofyna i un o'r tiwtoriaid roi geirda i ti!)
  Ceisia ddatblygu cysylltiadau yn ystod y cyfnod sabathol yma, mae 'networking' yn gallu bod yn help fawr.
  Pob lwc!

   
 6. theyesman

  theyesman New commenter

  Mange Tout Rodney!
   
 7. I would imagine it would be for the governing body and headteacher to decide if you are suitable.[​IMG]
   

Share This Page