1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.
 2. Hi Guest, welcome to the TES Community!

  Connect with like-minded education professionals and have your say on the issues that matter to you.

  Don't forget to look at the how to guide.

  Dismiss Notice

Drop-down menu for Welsh (language) teaching resources

Discussion in 'Cymru - education news' started by glennwall, Dec 7, 2011.

 1. Shwmae! Dwi wedi negesu'r person sy'n gyfrifol TES Cymru a hefyd adborthydd gwefan TES, ond dim ond gan y person sy'n gweithredu TES Cymru dwi wedi cael neges oddi wrtho fe, a ddywedodd y bydd e'n blaenyrru'r neges i adborthydd gwefan TES, ond dwi ddim wedi cael ymateb hyd yn hyn, felly dwi'n postio yma. Hoffwn wybod pam nad oes dewislen ar gyfer adnoddau Cymraeg yn yr adran adnoddau? Credaf mai syniad gwych ydy hwn, oherwydd ar hyn o bryd mae'n rhaid inni gategoreiddio'n hadnoddau a rannem o dan "Other", sy'n gallu cynnwys cryn lawer o adnoddau amrywiol, sy'n gwneud y dasg o chwilio am adnoddau yn un llafurus iawn. Mae adran ar gael ar gyfer y Lladin hyd yn oed, ond dim byd i'r Gymraeg! All rywun ddod yn ôl ag ymateb ataf - dwi'n awyddus i rannu fy adnoddau ag athrawon eraill :)

  Hello! I've messaged the person who's responsible for TES Cymru and also the feedback section for TES' website, but I've only had a message from the person that runs TES Cymru, who said he'd forward the message onto the feedback section, but so far I've had no reply, so I'm posting here. I'd like to know why there isn't a drop-down option for Welsh language resources in the resources' section. I think that this would be a great idea, as as it stands, we have to categorise our resources that we share into "Other," which can contain a lot of different resources, which can make looking for resources a laborious task. There's a section available for Latin, but nothing for Welsh! Can someone please get back to me with an answer - I'm keen to start sharing my resources with other teachers :)

  Diolch.
   
 2. Shwmae! Dwi wedi negesu'r person sy'n gyfrifol TES Cymru a hefyd adborthydd gwefan TES, ond dim ond gan y person sy'n gweithredu TES Cymru dwi wedi cael neges oddi wrtho fe, a ddywedodd y bydd e'n blaenyrru'r neges i adborthydd gwefan TES, ond dwi ddim wedi cael ymateb hyd yn hyn, felly dwi'n postio yma. Hoffwn wybod pam nad oes dewislen ar gyfer adnoddau Cymraeg yn yr adran adnoddau? Credaf mai syniad gwych ydy hwn, oherwydd ar hyn o bryd mae'n rhaid inni gategoreiddio'n hadnoddau a rannem o dan "Other", sy'n gallu cynnwys cryn lawer o adnoddau amrywiol, sy'n gwneud y dasg o chwilio am adnoddau yn un llafurus iawn. Mae adran ar gael ar gyfer y Lladin hyd yn oed, ond dim byd i'r Gymraeg! All rywun ddod yn ôl ag ymateb ataf - dwi'n awyddus i rannu fy adnoddau ag athrawon eraill :)

  Hello! I've messaged the person who's responsible for TES Cymru and also the feedback section for TES' website, but I've only had a message from the person that runs TES Cymru, who said he'd forward the message onto the feedback section, but so far I've had no reply, so I'm posting here. I'd like to know why there isn't a drop-down option for Welsh language resources in the resources' section. I think that this would be a great idea, as as it stands, we have to categorise our resources that we share into "Other," which can contain a lot of different resources, which can make looking for resources a laborious task. There's a section available for Latin, but nothing for Welsh! Can someone please get back to me with an answer - I'm keen to start sharing my resources with other teachers :)

  Diolch.
   
 3. Same for jobs!
   
 4. Hmmm, still not heard anything from anyone. I've e-mailed TES a couple of times now, but still nothing...
   
 5. Sbwriel!
   
 6. I did get a promising response to a tweet, the nothing. Just realised Welsh doesn't even feature on the 'other subjects' list. Scottish Gaelic is there, and Irish. Anhygoel really.
   
 7. Nodyn i'ch hysbysu fy mod yn cydweithio gyda TES ar y funud i ddatblygu adran i'r Gymraeg ar y safle cynradd ac uwchradd, a bydd yn cael ei lawnsio yn fuan. Rwyf wedi crybwyll y syniad o gael adran dwyieithrwydd hefyd, ble gellid rhannu adnoddau dwyieithog neu i hybu dwyieithrwydd o fewn yr ysgol. Rwyf yn aros ymateb gan TES ar y mater. Cytunaf gyda'r diffyg ddarpariaeth o ran hysbysebu swyddi a byddaf yn crybwyll hyn. Yn y cyfamser, os oes gennych unrhyw sylwadau pellach, byddaf yn ddiolchgar iawn o'u derbyn
   
 8. Daeth ymateb yn ol ar twitter i ddweud bod y cais ar rhestr 'pethau i wneud' y tim ddatblygu. Edrych ymlaen at weld y newidiadau.
   
 9. Heia, Cymraes84,
  Diolch yn fawr iawn. Mae hyn yn swnio'n addawol iawn - elli di negesu fi pan fo'r adran ar gael, plîs?
  Does dim sylwadau eraill gen i ar hyn o bryd, ond os bydd, gadawa i nhw fan hyn :)
   
 10. Ymateb da. Diolch byth bod pethau yn cael eu datrys! Ond mae'n siomedig y na chefais unrhyw ateb ganddynt :(
   
 11. Ymateb yn gyhoeddus yn un peth, gwneud y dasg yn peth arall. Dim wedi newid eto!!!
   
 12. Mae'r broses o greu adran newydd ar y wefan yn un eithaf cymhleth ac felly yn un hir.
  Bydd neges yn cael ei gyhoeddi yma i'ch hysbysu o lawnsiad yr adran, ond tybiaf y bydd TES yn anfon gohebiaeth hefyd.
   
 13. Oes unrhyw ddatblygiad pellach. I fod yn ones man ofnadwy nad oes adran o'r fath ar gael yn barod!
   

Share This Page